دسته‌ها
آموزش سایت های دولتی آموزش وبسایت های دولتی اجتماعی

ویدیو معرفی طرح ۳۰۷۰ تامین اجتماعی

آموزش و معرفی نحوه انعقاد قرار داد بیمه اختیاری تامین اجتماعی بصورت غیرحضوری